Referat organizacyjno - administracyjny


Mariusz Majewski
Kierownik referatu
Imię:
Mariusz
Nazwisko:
Majewski
Email:
sektretarz@borow.ug.gov.pl
Telefon:
71 39 33 221, 71 39 33 022,
Opis:
Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
4) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
6) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
7) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
8) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
9) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
10) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
11) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
13) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
14) gospodarka etatami oraz funduszem płac,
15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
c) świadczeń socjalnych,
d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Skarbnikowi i Kierownikom Referatów),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) wykonywanie innych poleceń Wójta.

20) udostępnianie informacji publicznej, nadzór nad BIP,

21) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

22) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

23) nadzór nad właściwą eksploatacją majątku, zabezpieczeniem przed kradzieżą i włamaniem,

24) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

25) sprawowanie nadzoru nad czasem pracy pracowników samorządowych,

26) przejawianie szczególnej troski o ochronę powierzonego mienia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Eryk Forysiak
Stanowisko ds. administracyjnych
Imię:
Eryk
Nazwisko:
Forysiak
Email:
e.forysiak@borow.ug.gov.pl
Telefon:
71 39 27 637
Opis:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paulina Zarzycka
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów, działalności gospodarczej
Imię:
Paulina
Nazwisko:
Zarzycka
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ewa Pistor
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Pistor
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  26‑05‑2011 14:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  26‑05‑2011 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2021 16:40:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie