Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu


Finanse i Budżet


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103),

Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetóew jednostek samorządu terutorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz tryb postępowania przy przekaształcaniu w inna formę organizacyjno - prawną (Dz.U. z 2006 r. nr 116, poz. 783 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finanów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2006 r. nr 113, poz.770)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511),

Podatki i opłaty
Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60

Podatek rolny Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz.969
Podatki i opłaty lokalne Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz.844
Podatek leśny Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz.1682
Deklaracja na podatek od środków transportowych Dz.U. z 2007 r. nr 24, poz. 148
Opłata skarbowa Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635
Zapłata opłaty skarbowej Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330
Zasady rachunkowości i plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych nalezności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. z 2006 r. nr 112, poz.761
Postępowanie egzekucyjne


Postępowanie egzekucyjne w administracji. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz 1954
Wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. Dz.U.z 2001r. nr 137, poz. 1543

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U.01.137.1541

Akty prawne - inne
Polska klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz.U.97.42.246

Gospodarka Nieruchomości Dz.U.00.46.543

Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627

Wzór wykazu środków transportowych Dz.U.01.153.1754
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 27 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2015 13:16:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie