Informacje ogólne


Pomoc publiczna
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 TWE) "Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.
Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego - każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (oferujący towary i/lub usługi na rynku), bez względu na formę organizacyjno-prawną jej prowadzenia, sposób funkcjonowania, wielkość, występowanie zarobkowego charakteru tej działalności, itd.
Działalność gospodarcza - oferowanie towarów i usług na rynku
Szczególną kategorię pomocy stanowi pomoc de minimis, której udzielenie, z uwagi na jej znikomą wartość nie skutkuje zakłóceniem konkurencji w wymiarze wspólnotowym. Pomoc de minimis nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TUE i może być stosowana pod warunkiem zapewnienia właściwych warunków jej udzielania i monitorowania.
Miernikiem wartości de minimis jest limit uzyskanej pomocy, który w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających ten rok nie może przekroczyć:
- 200.000 euro dla określonego przedsiębiorcy, w tym dla przedsiębiorcy działającego w sektorze rolniczej produkcji wtórnej,
- 100.000 euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego,
- 30.000 euro dla przedsiębiorcy działającego w sektorze rybołówstwa,
- 7.500 dla producenta rolnego działającego w sektorze rolniczej produkcji pierwotnej (wytwarzanie produktów rolnych).
Źródła informacji o pomocy publicznej:
- www.europa.eu (Portal Unii Europejskiej),
- www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
- www.uokik.gov.pl - "Pomoc publiczna",
- www.minrol.gov.pl - "Pomoc publiczna w rolnictwie".
Podstawowe akty prawne odnoszące się do pomocy publicznej
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. UE C 306 z 17.12.2007 r.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.);
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.);
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.7.2007),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001,
Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z dnia 27.12.2006 r.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194, poz. 1983 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 5, poz. 60 ze zm.),
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.),
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
POMOC PUBLICZNA W GMINIE BORÓW
I) Pomoc de minimis udzielana w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa
Zgodnie z art. 67a. § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Wójt Gminy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
Wniosek na powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Gminy w Borowie pokój Nr 16 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 8.00-16.00.
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Gminy w Borowie pokój Nr 16 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 8.00-16.00.
Przy odraczaniu, rozkładaniu na raty podatku lub odraczaniu, rozkładaniu na raty zaległości podatkowej nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 25% należnych odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXIV/242/2001 Rady Gminy Borów z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Gminy w Borowie pokój Nr 16 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 8.00-16.00.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Ulgi w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych udzielane przez Wójta Gminy Borów na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią pomoc de minimis i mogą być udzielane w myśl art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Wójt Gminy Borów może zatem odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną podatnikom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego - zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć.
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat; albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, Wzór
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie. Wzór
4. zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu innych zobowiązań (ZUS-u, Urzędu Skarbowego);
4. dowody wskazujące na sytuację finansowa przedsiębiorcy (zestawienie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.);
5. opinie banku finansującego przedsiębiorcę;
6. stan zatrudnienia przedsiębiorcy;
7. sprawozdanie z prowadzonej działalności, bilans, rachunek zysków i strat z częścią opisową, itp.
8. wykaz należności i zobowiązań.
UWAGA PRODUCENCI ROLNI
Ulgi w podatku rolnym udzielane przez Wójta Gminy Borów na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią pomoc de minimis i mogą być udzielane w myśl art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
Wójt Gminy Borów może zatem odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną podatnikom podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.
Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych producent rolny zobowiązany jest załączyć.
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, Wzór
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie, Wzór
4) oświadczenie o sytuacji materialnej, Wzór
5) dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej np.: zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich dorosłych członków rodziny, zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku, zaświadczenie o zarejestrowaniu, jako bezrobotna, odcinek renty, emerytalny, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni,
6) rachunki bieżącego utrzymania np.: za dostarczona energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości i inne i inne dokumenty uzasadniające wniosek (rachunki za leki, dokumentacja z pobytu w szpitalu, dokumentacja medyczna).
II) Pomoc publiczna udzielana w oparciu o przepisy ustawy o podatku rolnym
ULGA ZAKUPOWA
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.
Ponieważ ulga zakupowa stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinna być realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlegać kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji producent rolny ubiegający się o ulgę zakupową do wniosku ( Wzór) załącza formularz informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia ( Wzór).
ULGA INWESTYCYJNA
Podatnikom podatku rolnego przysługuje także ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków
Ponieważ ulga inwestycyjna stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinna być realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlegać kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji producent rolny ubiegający się o ulgę zakupową do wniosku załącza formularz informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia ( Wzór).
ULGA ŻOŁNIERSKA
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:
1) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
2) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej
- prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60 %.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w pkt 1 i 2, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40 %.
Ulgi określone stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.
Ponieważ ulga żołnierska dla członków rodzin osób odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, albo osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej, które przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł stanowi pomoc publiczną i może być udzielana w ramach zasady de minimis w rolnictwie na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej do wniosku o ulgę należy załączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo
2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, Wzór
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie, Wzór
ULGA (ZWOLNIENIE) ZAKUPOWA, INWESTYCYJNA I ŻOŁNIERSKA STOSOWANE SĄ NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ WÓJTA GMINY BORÓW NA WNIOSEK PODATNIKA. WYMIENIONE ZWOLNIENIA I ULGI STOSUJE SIĘ OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ZŁOŻONO WNIOSEK.
III) Pomoc publiczna udzielana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 ze zm.)
Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. jest programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006, str.1) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc ta została notyfikowana przez Komisję Europejską jako program pomocowy o numerze NN 40/2006.
IV) Pomoc publiczna udzielana w oparciu o postanowienia uchwały Rady Gminy Borów z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Wymieniona uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.
Zgodnie z postanowieniami uchwały w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli podstawy udzielenia wymienionych ulg potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku dłużnika.
Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa organowi lub osobom uprawnionym.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika,
2) sprecyzowane żądania,
3) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
W przypadku stwierdzenia, iż na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa wyżej nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów na podstawie których będzie można dokonać oceny istnienia lub nieistnienia wymienionych przesłanek.
Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których przedłożenia dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, załącza ponadto:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku ubiegania się o ulgę, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń: o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat Wzór albo o nieotrzymaniu takiej pomocy Wzór stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do uchwały
2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311). Wzór
7. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, załącza ponadto:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o ulgę, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Wzory oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w roku ubiegania się o ulgę oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat wzór albo o nieotrzymaniu takiej pomocy wzór stanowią załącznik nr 3 i 4 do uchwały.
2) wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.). Wzór
W sytuacji niezałączenia do wniosku o udzielenie ulgi wymaganych dokumentów organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
Nieuzupełnienie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do których uzupełniania dłużnik został wezwany, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Borów lub jej jednostkom podległym, mogą być z urzędu umarzane, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
W przypadku ulg udzielanych z urzędu na podstawie ust. 1 pkt 5 uchwały, organ lub osoba uprawniona wzywa dłużnika do przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7 uchwały - jeżeli dłużnik jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.
Nieprzedłożenie przez dłużnika w wyznaczonym terminie dokumentów, do przedłożenia których dłużnik został wezwany powoduje, że ulga z urzędu nie może zostać udzielona.
Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).
Dłużnikowi, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, ulgi udzielane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.).
Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:
kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie oraz kierownicy jednostek budżetowych Gminy Borów - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 1.000 zł.
Wójt Gminy Borów - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 1.000 zł.
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  15‑06‑2011 14:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  15‑06‑2011 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2011 10:01:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie