Rada Gminy


Kompetencje Rady Gminy

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1/ uchwalanie statutu gminy,
2/ ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowania sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy- na wniosek wójta
4/ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5/ uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6/ uchwalanie programów gospodarczych,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższyniż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b/ emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczajacej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h/ tworzenia, likwidacjii reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10/ określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia:
a/ zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
b/ zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu własciwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), a także wznoszenie pomników,
15/ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stedentów,
17/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  13‑06‑2011 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2015 13:11:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie