Zwrot podatku akcyzowego


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożony w terminach:

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2014 roku - wraz z fakturami (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku;
  • od 1 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku - wraz z fakturami Vat (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.
Opłaty:

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi na podstawie decyzji Wójta Gminy Borów, w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2014 roku - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 1 - 31 października 2014 roku - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Borów, pokój nr , w godzinach pracy Urzędu Gminy Borów (8.00 - 16.00).

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Borów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Dodatkowe informacje:

  1. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku o zwrot podatku akcyzowego i nie dotyczy współmałżonków).
  3. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku (w 2012 roku - 0,95 zł/litr), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379 ze zm.).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  08‑09‑2011 15:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eryk Forysiak
email: e.forysiak@borow.ug.gov.pl tel.:71 39 27 637 fax: 71 39 33 035
, w dniu:  08‑09‑2011 15:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2020 12:54:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie